Clicky

Algemene Voorwaarden

Aangemaakt op 4 Oktober, 2023Informatie • in 9 minuten gelezen

Dit is de licentieovereenkomst (versie 01 april 2022) tussen de gebruiker van de door QRcodemaken ter beschikking gestelde software en QRcodemaken. Voordat de klant de software in gebruik neemt dient hij eerst deze bepalingen te lezen. Met het gebruiken en/of installeren van de software of de update stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst.Artikel 1 - Definities

In deze licentieovereenkomst worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. QRcodemaken: QRcodemaken | Prompt media. correspondentieadres: Fivel 3, 9204 CE Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01086975;
  2. klant: diegene die de door QRcodemaken ter beschikking gestelde software gebruikt;
  3. software: het door QRcodemaken beschikbaar gestelde software om statische en dynamische QR codes te ontwikkelen.
  4. website: QRcodemaken.nl


Artikel 2 - Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de software, waaronder maar niet beperkt tot de patenten, auteursrechten, merken, gemaskeerde werken, rechten ten aanzien van het ontwerp, en handelsgeheimen die direct betrekking hebben op de software of daaraan gerelateerd zijn, berusten uitsluitend bij QRcodemaken. De klant zal geen activiteiten ontplooien ten aanzien van de software die dergelijke intellectuele eigendomsrechten aantasten. De klant verkrijgt geen andere rechten ten aanzien van de software dan de in deze licentieovereenkomst gespecificeerde, beperkte gebruiksrechten.

2.2 Indien ondanks het vorenstaande een derde claimt dat door de software inbreuk wordt gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten of anderszins, is de klant gehouden een dergelijke claim onmiddellijk te melden aan QRcodemaken ten einde het mogelijk te maken dat QRcodemaken tegen een dergelijke claim op haar kosten oppositie voert. De klant verklaart aan een dergelijke oppositie zijn medewerking te verlenen.

QRcodemaken is in een dergelijk geval eveneens gerechtigd om de software of deel daarvan te vervangen ten einde de geclaimde inbreuk ongedaan te maken.


Artikel 3 - Licentie

3.1 Ingevolge deze licentieovereenkomst kent QRcodemaken aan de klant een niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe, teneinde de door QRcodemaken ontwikkelde software, te kunnen gebruiken, alsmede alle bijbehorende documentatie en elke update, nieuwe versie, vertaling, aanpassing, wijziging, afgeleid product of kopie daarvan, mits de klant voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens QRcodemaken en onder de in deze licentieovereenkomst opgenomen voorwaarden.

3.2 Het is QRcodemaken toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 4 - Back-up

QRcodemaken zal ervoor zorg dragen dat er op gezette tijden een complete systeem back-up wordt gemaakt van de data die ingevoerd is in de software.


Artikel 5 - Garantie

QRcodemaken garandeert dat de software, wanneer deze in overeenstemming met de van toepassing zijnde instructies gebruikt wordt, conform de bijbehorende documentatie zal functioneren. QRcodemaken garandeert echter niet dat de software zonder gebreken en onderbrekingen zal functioneren. Voorkomende gebreken zullen worden verholpen overeenkomstig artikel 7 van deze licentieovereenkomst. De licentie bevat geen verdere garanties, expliciet noch impliciet, door of namens QRcodemaken of enige andere partij die gebruiksrechten voor de software toekent.


Artikel 6 - Support- en onderhoudsvoorwaarden

6.1 QRcodemaken zal de klant online ondersteunen bij het gebruik van de software. QRcodemaken zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Indien er fouten en/of onvolkomenheden aangetroffen worden in de software, dient de klant dit te melden aan QRcodemaken, zodat zij hier zo spoedig mogelijk een oplossing voor kan aanbieden.

6.2 QRcodemaken dient zich in te spannen om in het geval van onderhoud en/of (noodzakelijke) updates en/of verbetering aan de software de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de klant tijdig inlichten. De klant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van de software niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding of op enige andere vorm van compensatie.


Artikel 7 - Licentievergoeding

Het gebruik van de software bij statische QR codes is gratis, statische QR codes zijn levenslang en onbeperkt te gebruiken. Voor het gebruik van de software bij dynamische QR codes betaalt de klant een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding. Facturatie van de maandelijkse en jaarlijkse vergoeding geschiedt via de website. De actuele prijs staat vermeld op de website van QRcodemaken en zijn exclusief btw.:  Prijzen: www.qrcodemaken.nl/plan/


Artikel 8 - Prijswijzigingen

8.1 QRcodemaken is gerechtigd de prijzen voor het gebruik van de software tussentijds te wijzigen. QRcodemaken zal de klant hiervan schriftelijk of via de e-mail 2 maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogste stellen.

8.2 Indien de klant de prijswijziging niet accepteert, kan de klant de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt. De opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden binnen 1 maand nadat QRcodemaken de klant op de hoogte heeft gesteld van de prijswijziging. De klant is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van de prijzen voortvloeit uit een wettelijke bepaling of regeling.


Artikel 9 - Duur van de licentieovereenkomst, opzegging, administratiekosten en herroepingsrecht

9.1 De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd die overeenkomt met de facturatieperiode. De overeenkomst wordt niet automatisch verlengd, indien de klant niet verlengd wordt het abonnement automatisch omgezet naar Basis en zijn de dynamische QR codes niet meer te actief.

9.2 Opzegging is niet nodig, licentieovereenkomst stopt automatisch na het verstrijken van de abonnementsperiode, tussentijds de licentieovereenkomst beëindigen is niet mogelijk.

9.3 Indien de klant de overeenkomst niet verlengd en/of de vergoeding voor het gebruik van de software niet meer betaalt, heeft de klant geen recht meer op het gebruik van de software.

9.4 Terugbetalingen: Ongeacht het door de gebruiker gekozen abonnement, zullen de bedragen die door de gebruiker zijn betaald en voor zover wettelijk toegestaan, niet worden gerestitueerd. De gecontracteerde licentie mag niet worden toegewezen of overgedragen aan andere gebruikers. In ieder geval kan de gebruiker tot het einde van de contractperiode gebruik maken van de gecontracteerde licentie.


Artikel 10 - Betaling

Betaling is vooraf, direct na het afsluiten van de licentieovereenkomst.


Artikel 11 - Ontbinding van de overeenkomst

11.1 QRcodemaken behoudt zich het recht voor de licentieovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement is verklaard.

11.2 Beide partijen zijn gerechtigd de licentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de andere partij, indien de andere partij jegens haar in ernstige mate toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst en de tekortschietende partij – ook na schriftelijke ingebrekestelling door de benadeelde partij – nalaat binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst te voldoen. Indien zonder meer vaststaat dat de tekortschietende partij niet meer aan haar verplichtingen onder de licentieovereenkomst kan voldoen, kan een ingebrekestelling achterwege blijven.


Artikel 12 - Gevolgen van beëindiging

Indien de licentieovereenkomst wordt opgezegd of ontbonden, is de klant vanaf de datum van de beëindiging van de licentieovereenkomst jegens QRcodemaken verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van deze licentieovereenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van de software.


Artikel 13 - Verplichtingen van de klant

13.1 De klant dient: er te allen tijde zorg voor te dragen dat de software niet wordt misbruikt; QRcodemaken onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.

13.2 Bij de uitvoering van de licentieovereenkomst wordt gebruik gemaakt van computerapparatuur. De klant is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid daarvan. QRcodemaken is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid van deze computerapparatuur.

13.3 De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van de software.

13.4 Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.

13.5 De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door QRcodemaken gegeven instructies en/of adviezen.

13.6 Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 QRcodemaken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat QRcodemaken is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor QRcodemaken kenbaar behoorde te zijn.

14.2 QRcodemaken is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit deze licentieovereenkomst of welke volgen uit de wet.

14.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van QRcodemaken, is de aansprakelijkheid van QRcodemaken, op welke grond dan ook, jegens de klant of jegens anderen die via de klant aanspraken maken beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die de klant ter zake van de software heeft voldaan.

14.4 QRcodemaken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens of derving van inkomsten, winst of omzet.

14.5 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan QRcodemaken te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

14.6 QRcodemaken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van de software veroorzaakt door derden.

14.7 QRcodemaken is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe wordt gerekend:

  • niet beschikbaarheid, vertraging in de levering van of storingen en gebreken in informatie, producten of diensten van derden;
  • stakingen of arbeidsonrust;
  • door de overheid, rechterlijke instantie of enig ander daartoe bevoegd orgaan genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen.

14.8 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens QRcodemaken vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens QRcodemaken kan aanwenden.


Artikel 15 - Vrijwaring

De klant vrijwaart QRcodemaken voor, en zal QRcodemaken alle schade en kosten vergoeden die voortvloeien uit aanspraken van derden jegens QRcodemaken, welke aanspraken voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de software door de klant of door derden.


Artikel 16 - Geheimhouding

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.


Artikel 17 - Diverse onderwerpen

17.1 Indien enige bepaling uit deze licentieovereenkomst nietig of onverbindend wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de overige bepalingen. Ingeval enige bepaling uit deze overeenkomst nietig dan wel onverbindend wordt verklaard, zal deze bepaling worden vervangen door een zoveel mogelijk gelijkende bepaling of regeling.

17.2 Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze licentieovereenkomst in der minne te schikken.

17.3 De klant stemt in met eventuele wijzigingen van bepalingen in deze licentieovereenkomst indien die noodzakelijk blijken te zijn ingevolge wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving in de ruimste zin des woords.

17.4 Op deze licentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.5 Alle geschillen tussen de klant en QRcodemaken worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar QRcodemaken gevestigd is.

17.6 Een verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de overeenkomsten tussen de klant en QRcodemaken. Deze verwerkersovereenkomst is als Bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden gevoegd.


Bijlage(n)